НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ПРИЕМ 2023/2024 г

Кандидатите подават до директора на училището следните документи, в срок:

от 20 май до 20 юни   за прием юни 
от 1 до 6 август           за прием август 

 

  1. Заявление по образец (приложение № 3), подписано от родителя/настойника и ученика, в което е заявен редът на желанията за допускане до приемните изпити по видовете спорт;
  2. За кандидатите за прием в VIII клас – и заявление за избор на професия за придобиване на професионална квалификация (приложение № 1);
  3. Копие на ученическа книжка за съответната учебна година, заверено от родителя/настойника и/или кандидата или друг документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година;
  4. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар;
  5. Застрахователна полица "Злополука" за дните на приемния изпит.
  • Към документите се представят в оригинал акт за раждане и ученическата книжка за съответната учебна година на кандидата или друг документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година. След справка документите в оригинал се връщат на кандидата.
Заявление за кандидатстване - Приложение 3 Свали
Заявление професия - Приложение 1 Свали