10. 02. 2021 година

Уважаеми ученици и родители,

във връзка с провеждането на  НВО в Х клас  за учебната 2020/2021 година, моля запознайте се  с информацията в прикачения файл. 

Необходимо е, ако ученикът желае да се яви на НВО по желание - чужд език и информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности да подаде заявление в срок до 15.02.2021 г. Необходимо е да се подпише /ученик и родител/, сканира и изпрати на имейл на класния ръководител.

За консултации, въпроси и бланки на заявления се обръщайте към класния ръководител.

 

Уважаеми ученици и родители,

В края на VІІ клас, освен задължителните изпити за НВО по БЕЛ и Математика, съгласно Наредба № 11\ 01.09.2016г за оценяване на резултатите от обучението на учениците, всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по учебния предмет чужд език.Тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и създаване на текст. Резултатът от изпита се вписва в Свидетелството за основно образование.
В края на Х  клас, освен задължителните изпити за НВО по БЕЛ и Математика, съгласно Наредба № 11\ 01.09.2016г за оценяване на резултатите от обучението на учениците, всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по учебния предмет чужд език и информационни технологии, чрез който се измерва степента на постигане на отделни ключове компетентности в областта на дигиталните компетентности, придобити в  класовете от етапа.Тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и създаване на писмен текст, а за проверка на компетентностите от компонента „Говорене“- и задачи за самостоятелно устно изложение, участие в диалог или отговор на въпрос. Резултатите от изпитите се вписват  в Удостоверението за първи гимназиален етап на средно образование.

Важно!!!

Заявленията за горепосочените изпити по желание се подават в срок от 03.04 до10.04.2020г.  на адрес sportno_uchiliste_vr@abv.bg. При невъзможност да се разпечата заявлението, следва собственоръчно да се препише текста на заявлението на лист хартия, да се сканира\ снима и изпрати на посочения адрес.

Формулярът на заявленията може да свалите от сайта на училището в раздел НВО.

Заповед на Министъра на образованието и науката за провеждане на НВО за учебната 2022 / 2023 г. Свали
Информация за НВО в Х клас за учебната 2020/2021 година Свали
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО информационни технологии в края на X клас Свали
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на X клас Свали
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на VII клас Свали
Заповед Свали