Условия за приемане на ученици

 • В Спортно училище „Св. Климент Охридски” - Враца за учебната 2024/2025 г. се приемат ученици в V клас по утвърден държавен план – прием, и за попълване на свободни места в VІ, VІІ и VІІІ  кл.
 • Ученици се приемат след успешно положен приемен изпит за проверка на способностите по съответния вид спорт.
 • За успешно положен се счита приемният изпит, по който кандидатът е получил от тестовете сбор точки, не по-малък от определения за прием по съответния вид спорт.
 • Кандидатите имат право да положат приемен изпит по един или два вида спорт.
 • Информация за тестовете за прием на учениците за всеки вид спорт се предоставя в училището.
 • Приемните изпити за проверка на способностите по съответния вид спорт се организират и провеждат от училището по график, утвърден от директора.
 • Приемният изпит за всеки вид спорт се полага в два последователни дни.
 • Провеждане на предвидените измервания от лекар от тестовете за прием на ученици се осъществява в училищния медицински кабинет.
 • Приемните изпити по всички спортове се провеждат на Спортен комплекс „Хр. Ботев” – гр. Враца.
 • Класирането се обявява а училището в двудневен срок от провеждане на приемния изпит.
 • Медалисти и национални състезатели с призови класирания от олимпийски игри, световни, европейски и балкански първенства и световни купи се приемат без приемен изпит по съответния вид спорт над утвърдения държавен план-прием.