Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от 28. 02. 2019 г.

Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. 

Линк към електронната платформа на проекта:

https://podkrepazauspeh.mon.bg/