Развитието на обществото и обществените нагласи налагат приоритетно да се развиват социалните умения у подрастващите, да се възпитат здравословни навици за живот у учениците, за да могат да израстнат и се утвърдят като достойни граждани на обществото.


Учебната 2011/2012 година е посветена  на социалните и граждански компетентности и в тази връзка участието ни в кампанията „Участвам и променям!” си поставя следните основни цели:

  1. Да стимулира формите на обучение в дух на гржданство и патриотизъм.
  2. Да възпита здравословен начан на живот у учениците.
  3. Да даде модели на конструктивно поведение на децата от училището.
  4. Да подкрепи ролята на родителите и възрастните в грижите за децата.
  5. Да разшири сътрудничеството с институциите, семейството и различните общности в тяхната повсеместна грижа за подрастващите.