График на дейностите по приемане на ученици в Спортно училище

 

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” - ГРАД  ВРАЦА

* Враца,  ул. Цар Обединител“ № 9, '  092 626507, 092 627269

www.sportno-vratsa.com / e-mail: info-608060@edu.mon.bg

 

     Г Р А Ф И К

на дейностите за реда и организацията  за приемане на ученици

  в Спортно училище  „Св. Климент Охридски“ - гр.Враца за учебната 2023/ 2024 г

 

Графикът е изготвен съгласно: Наредба №1 от 30.08.2016 г за условията и реда за прием и специализирана  подготовка на учениците в спортните училища, издадена от министъра на младежта и спорта.

СЪГЛАСНО

 

ДЕЙНОСТИ

Спортно училище изпраща

СРОК

Чл. 4 ( 2 )

Директорът изготвя график за провеждането на изпита по отделните видове спорт

/ сесия -юни /

ММС

РУО - Враца

До 6 юни

Чл. 4 ( 3 )

Обявяване на графика за провеждане на изпити  по отделните видове спорт

В   училището

До 15 юни

Чл. 7 ( 1 )

Кандидатите подават документи

 / Приложение №3 /

До директора на училището

От  20  май  до 20 юни

Чл. 4 ( 4 )

Полагане  на приемни изпити за проверка на способностите по съответния вид спорт

 

От 21 до 30 юни

в два последователни работни дни

Чл. 8 ( 4 )

Класиране на кандидатите,успешно положили приемния изпит

Обявява се в училището

В двудневен срок след приключване на приемните изпити

Чл. 8 ( 7 )

Записване на приетите ученици

В   училището

До 5 юли

Чл. 8 ( 8 )

Записване на следващите класирани кандидати

В   училището

До 10 юли

Чл. 9 ( 1 )

Директорът обявява незаетите след класирането места

ММС

РУО - Враца

До 15 юли

Чл. 9 ( 2 )

Кандидатите за незаетитите места  по ДПП 2023-2024 и за попълване на свободни места по ДПП за преходни години подават документи 

/Приложение №3 / и

/Приложение №1 / за прием в VIII клас.

До директора на училището

От 1 до 6 август

Чл. 9 ( 3 )

Полагане  на приемни изпити за проверка на способностите по съответния вид спорт

 

От  10 до 16 август         

Чл. 9 ( 6 )

Класиране на кандидатите ,успешно положили приемния изпит

Обявява се в училището

В двудневен срок след приключване на  изпитите

Чл. 9 ( 7 )

Записване на приетите ученици

В   училището

До 23 август

Чл. 9 ( 9 )

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

Началник на РУО

Враца

До 28 август

Чл. 24 ( 2 )

Подписване на тристранен договор за съответната учебна и спортно-състезателна година

Взаимоотношения м/у

СУ, БСФ и СК

До 20 септември