Образование за утрешния ден

6 февруари 2020

  06.02.2020 11:54  

Днес, 06.02.2020 година в Спортно училище „Св. Климент Охридски“ бе доставен и  монтиран интерактивен дисплей. Устройството е получено от МОН по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.
Интерактивните дисплеи осигуряват иновативна среда за обучение и създават нови възможности за образованието.