Образование за утрешния ден

17 януари 2020

  17.01.2020 11:49  

В Спортно училище „Св. Климент Охридски“ са сформирани 2 клуба с общо 30 ученици /5-8 клас/ за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови. Обучението е част от дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-0001„Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.