Съобщения

Организация на учебните занятия за учениците от V – ХII клас за времето от 04.02.2021 г. до 17.02.2021г. включително

  03.02.2021 16:02  

 

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” - ВРАЦА

* Враца,  ул. Цар Обединител“ № 9, '  092 62 65 07

www.sportno-vratsa.com / e-mail: sportno_uchiliste_vr@abv.bg

 

З А П О В ЕД

№ 298/ 04.02.2021 г.

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.31, ал.1, т.24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти във връзка с чл.7, чл.9, чл.10 и чл.11 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка със заповед № РД09-290/29.01.2021г на министъра на образованието и науката

 

О П Р Е Д Е Л Я М

Ред и условия за провеждане на учебните занятия за учениците от V – ХII клас в Спортно училище „Св.Климент Охридски” за времето от 04.02.2021 г. до 17.02.2021г. включително, както следва:

1. Обучението се провежда синхронно от разстояние в електронна среда в платформата Школо съгласно утвърденото седмично разписание на всяка една от паралелките в 5,6,9,10 и 11 клас за втория учебен срок.

2. Обучението се провежда присъствено за учениците от 7, 8 и 12 класове.

3. Продължителност на учебния час в ОРЕС за всички видове подготовка, за учениците в  V - VI клас30 минути, а за учениците IХ - XI клас - 40 минути.

4. График на часовете и почивките:

Учебен

 час

Начало-край на учебен час

V- VI клас

Начало-край на учебен час

V- VI клас

Начало-край на учебен час

IХ- XI клас

Начало-край на учебен час

IХ- XI клас

І час

07.30 – 08.00

13.30 - 14.00

07.30 – 08.10

13.30 - 14.10

ІІ час

08.20 – 08.50

14.20 – 14.50

08.20 – 09.00

14.20 – 15.00

ІІІ час

09.10 – 09.40

15.10 – 15.40

09.10 – 09.50

15.10 – 15.50

ІV час

10.10 – 10.40

 

10.10 – 10.50

 

V час

11.00 – 11.30

 

11.00 – 11.40

 

VІ час

11.50 – 12.20

 

11.50 – 12.30

 

VІІ час

12.35 – 13.05

 

 

 

 

5. Педагогическите специалисти организират обучението на учениците като самостоятелно планират дидактическата си работа за практическото изпълнение на заложените цели на обучението и за постигане на очакваните резултати в учебната програма за придобиване на общообразователна, професионална и специализирана подготовка в съответствие с предвидените учебни часове по учебен план.

6. Заниманията по Проектите „Подкрепа за успех“ и „Образование за утрешния ден“ и по интереси за учениците от гимназиален етап се организират в условията на ОЕСР.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогическите специалисти чрез изпращане на ел.пощи за сведение и изпълнение от Десислава Кулева – касиер домакин.

Класните ръководители на V – ХII клас да информират учениците и родителите им.

Соня Цурова – РН „ИКТ“ да публикува настоящата заповед на сайта на училището.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище „Св.Кл.Охридски”