Съобщения

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от VI – ХII клас за времето от 12.11.2020 г. до 20.11.2020г. включително

  11.11.2020 15:33  

 

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” - ВРАЦА

* Враца,  ул. Цар Обединител“ № 9, '  092 62 65 07

www.sportno-vratsa.com / e-mail: sportno_uchiliste_vr@abv.bg

 

З А П О В ЕД

116 /11.11.2020 г.

 

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.31, ал.1, т.24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти във връзка с чл.7, чл.9, чл.10 и чл.11 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование във връзка с въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Област Враца, считано от 12.11.2020 г. до 20.11.2020 г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М

Ред и условия за провеждане на учебните занятия за учениците от VI – ХII клас в Спортно училище „Св.Климент Охридски” за времето от 12.11.2020 г. до 20.11.2020г. включително, както следва:

1. Обучението се провежда синхронно от разстояние в електронна среда в платформата Школо съгласно утвърденото седмично разписание на всяка една от паралелките за първия учебен срок.

2. Продължителност на учебния час за всички видове подготовка, за учениците в  VI - VII клас – 30 минути, а за учениците VIII - XII клас - 40 минути.

3. График на часовете и почивките:

Учебен

 час

Начало-край на учебен час

VI- VII клас

Начало-край на учебен час

VI- VII клас

Начало-край на учебен час

VIII- XII клас

Начало-край на учебен час

VIII- XII клас

І час

07.30 – 08.00

13.30 - 14.00

07.30 – 08.10

13.30 - 14.10

ІІ час

08.20 – 08.50

14.20 – 14.50

08.20 – 09.00

14.20 – 15.00

ІІІ час

09.10 – 09.40

15.10 – 15.40

09.10 – 09.50

15.10 – 15.50

ІV час

10.10 – 10.40

 

10.10 – 10.50

 

V час

11.00 – 11.30

 

11.00 – 11.40

 

VІ час

11.50 – 12.20

 

11.50 – 12.30

 

VІІ час

12.35 – 13.05

 

 

 

 

4. Педагогическите специалисти организират обучението на учениците като самостоятелно планират дидактическата си работа за практическото изпълнение на заложените цели на обучението и за постигане на очакваните резултати в учебната програма за придобиване на общообразователна, професионална и специализирана подготовка в съответствие с предвидените учебни часове по учебен план.

5.Заниманията по Проект „Подкрепа за успех“ и по интереси за учениците от гимназиален етап се организират в условията на ОЕСР.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогическите специалисти срещу подпис за сведение и изпълнение от Десислава Кулева – касиер домакин.

Класните ръководители на VI – ХII клас да информират учениците и родителите им.

Соня Цурова – РН „ИКТ“ да публикува настоящата заповед на сайта на училището.

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище „Св.Кл.Охридски”