Съобщения

Важно съобщение за НВО в VІІ и Х клас

  02.04.2020 17:15  

Уважаеми ученици и родители,

  1. В края на VІІ клас, освен задължителните изпити за НВО по БЕЛ и Математика, съгласно Наредба № 11\ 01.09.2016г за оценяване на резултатите от обучението на учениците, всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по учебния предмет чужд език.Тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и създаване на текст. Резултатът от изпита се вписва в Свидетелството за основно образование.
  2. В края на Х  клас, освен задължителните изпити за НВО по БЕЛ и Математика, съгласно Наредба № 11\ 01.09.2016г за оценяване на резултатите от обучението на учениците, всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по учебния предмет чужд език и информационни технологии, чрез който се измерва степента на постигане на отделни ключове компетентности в областта на дигиталните компетентности, придобити в  класовете от етапа.Тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и създаване на писмен текст, а за проверка на компетентностите от компонента „Говорене“- и задачи за самостоятелно устно изложение, участие в диалог или отговор на въпрос. Резултатите от изпитите се вписват  в Удостоверението за първи гимназиален етап на средно образование.

Важно!!

Заявленията за горепосочените изпити по желание се подават в срок от 03.04 до10.04.2020г.  на адрес sportno_uchiliste_vr@abv.bg. При невъзможност да се разпечата заявлението, следва собственоръчно да се препише текста на заявлението на лист хартия, да се сканира\ снима и изпрати на посочения адрес.

Формулярът на заявленията може да свалите от сайта на училището в раздел НВО.