Справка за сободни места

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” - ГРАД ВРАЦА
 Враца, ул. Цар Обединител“ № 9, '  092 62 65 07
www.sportno-vratsa.com / e-mail: sportno_uchliste_vr@abv.bg
 
СПРАВКА
за свободни места за ученици, по класове и вид спорт 
по утвърден Държавен план-прием за учебната 2017/2018 година

 

УЧИЛИЩЕ, НАСЕЛЕНО МЯСТО
ВИД СПОРТ
СВОБОДНИ МЕСТА
V клас
VI клас
VIII клас
1
Спортно училище
„ Св. Климент Охридски” -
Враца
Борба кл.стил
5
 
 
Волейбол
 
 
 
Лека атлетика
5
 
 
Спортна стрелба
 
 
 
Футбол
1
 
 
 
ДАНИЕЛА  ВЕЛКОВА
Директор на Спортно училище „Св. Климент Охридски”- Враца

Спортно училище "Св. Климент Охридски"