ОБЯВА

 

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал.2 и ал.3, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Враца, Решение №292/2008г., и Решение № 207/11.09.2008г. на ОбС- Враца

 
 
О Б Я В Я В А:
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотипублична общинска собственост:
ИМОТ
площ
/кв.м/

Първоначален месечен наем в лева

1.

Павилион за продажба на закуски в сградата на СУ”Св. Климент Охридски”

26.00
104.00
2.

Част от помещение за поставяне на самопродаваща машина за топли напитки в сградата на СУ”Св. Климент Охридски” на І-ви етаж

1.00
50.00
 

Търгът ще се проведе на 10.03.2015 г. от 1000 ч. в 315 стая на ІІІ-ти етаж в СУ”Св.Кл.Охридски” Враца, ул.”Цар Обединител” №9.

            Право на участие в търга да имат юридически лица и еднолични търговци, представили до 16.30 ч. на 09.03.2015 г. в Канцеларията на СУ”Св. Климент Охридски” Враца, ул.”Цар Обединител” №9, запечатани в плик документи, както следва:

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;
  • Проект на договор (попълнен и подписан че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение от Дирекция ”Местни данъци и такси” при Община Враца за липса на задължения по ЗМДТ към Община Враца;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия плик;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
Срокът за отдаване под наем на обектите е 5 години.

Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.

Стойността на тръжната документация е 30.00 лв.

Първоначалният месечен наем е с включено ДДС.

Депозитната вноска и стойността за тръжната документация ще се внасят в Канцеларията на СУ”Св. Климент Охридски”Враца, ул.”Цар Обединител” № 9 до 16.30 ч. на 09.03.2015 г.

За допълнителна информация и справки в Канцеларията на СУ”Св. Климент Охридски” и тел.: 092/ 62-72-69;

 
ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на СУ”Св.Кл.Охридски” Враца


Спортно училище "Св. Климент Охридски"