Професионална квалификация в училището

От учебната 2011/2012 г в СУ „Свети Климент Охридски” се провежда професионално обучение за ученици от IX клас. Обучението дава възможност за завършване и удостоверяване на професионално образование с направление – спорт. Трета степен на професионална квалификация  се придобива след успешно завършен клас и положени държавни изпити по теория и практика за професията помощник-треньор.

Спортно училище "Св. Климент Охридски"