РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ІХ- ХІІ КЛАС

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” - ВРАЦА
* Враца,  ул. Цар Обединител“ № 9, '  092 62 65 07
www.sportno-vratsa.com / e-mail: sportno_uchliste_vr@abv.bg
 
П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ ІХ- ХІІ   КЛАС
 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 
    Най-учтиво Ви каня да присъствате на родителска среща в сградата на Спортно училище „Св.Климент Охридски”” гр. Враца, която ще се проведе  на   23.11.2016 г. от 18,00 ч. при следния дневен ред:
    1.Запознаване с функциите на обществен съвет към училището като орган за подпомагане на развитието и за граждански контрол на управлението му.
    2.Номиниране на двама родители на учениците от паралелката за участие в общо събрание за сформиране на обществен съвет при Спортно училище „Св.Климент Охридски”.
    3.Организационни въпроси
 
 
 
С уважение,
Даниела Велкова
Директор на Спортно училище „Св.Кл.Охридски” Враца

Спортно училище "Св. Климент Охридски"