Седмично разписание

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
гр. Враца, ул. “Цар Обединител” № 9, тел.092/62-65-07
 
 
С Е Д М И Ч Н О    Р А З П И С А Н И Е
за
  І СРОК   НА   УЧЕБНАТА    
2018/ 2019 ГОДИНА
 
Г Р А Ф И К   Н А   У Ч Е Б Н И Т Е     Ч А С О В Е
 
Начало на учебните часове 
І смяна
7,30 ч.
ІІ смяна
12,40 ч.

 Продължителност на учебния час 

40 минути
40 минути

 Междучасия

10 минути
10 минути
Голямо междучасие
/ 9.50-10.10 – I смяна
15.50-16.10 - II смяна
 
20 минути
 
20 минути
  
 ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА
   Директор на Спортно училище
 „Свети Климент Охридски” Враца

Спортно училище "Св. Климент Охридски"