Седмично разписание

Г Р А Ф И К   Н А   У Ч Е Б Н И Т Е     Ч А С О В Е
Начало на учебните часове 
І смяна
7,30 ч.
ІІ смяна
12,40 ч.
 Продължителност на учебния час 
40 минути
40 минути
 Междучасия
10 минути
10 минути
Голямо междучасие
9.50-10.10 – I смяна
15.50-16.10 - II смяна
 
20 минути
 
20 минути
 

Спортно училище "Св. Климент Охридски"