Защо при нас

 
Спортно училище „Св. Климент Охридски” гр. Враца обучава ученици от V – XII  клас по общообразователни и специални предмети, както и по спортовете:борба, волейбол, лека атлетика, плуване, спортна стрелба и футбол.
        За учебната  2017/ 2018 г  Спортно училище – гр. Враца обявява прием за ученици в V, VI клас и за попълване на свободни места от VI до VІІІ клас. Ученици се приемат след успешно положен приемен изпит за проверка на способностите  по съответен вид спорт. Кандидатите имат право да се явят на приемен изпит по един или два вида спорт.     
 За учениците се провежда професионално обучение, което дава възможност за завършване и удостоверяване на професионално образование с направление – спорт. Трета степен на професионална квалификация ще се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и практика за професията помощник-треньор.
        Учениците, завършили ХІІ клас на Спортното училище могат да кандидатстват  във всички висши учебни заведения в страната и чужбина.       
 Спортно училище „Св. Климент Охридски” – град Враца се утвърждава като конкурентноспособно училище с непрекъснато обновяваща се материална база; училище, в което се формират отговорни позиции и се прилагат най-модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и спортно-състезателния процес. Като резултат от усилията и трудът на треньори и учители са завоюваните призови отличия от държавни, европейски и световни първенства. Гордост на училището е и участието в олимпийски игри.
СУ „Св. Климент Охридски” – град Враца  Ви очаква на адрес:
ул.”Цар Обединител”№ 9 ;                                  
на телефони   092/ 62 65 07 ,  62 72 69                                             
http://www.sportno-vratsa.com                                                                                                                                                                                
                                                                                                                         

Спортно училище "Св. Климент Охридски"